At the Zou, from the Lou. | Mizzou freshman, St. Louis native | Kyle (insta: kyleleh)